گشایش: جمعه ۹۶/۱۱/۲۷ ساعت ۱۶:۳۰الی ۲۰:۰۰
بازديد براي عموم :

شنبه ۹۶/۱۱/۲۸ لغایت ۹۶/۱۲/۴ ساعات ۱۰ الی ۱۳ و ۱۶:۳۰ الی ۱۹