گشایش: جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰
بازديد براي عموم :

شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ لغایت ۱۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ الی ۲۰