گشایش: جمعه ۹۶/۱۰/۱۵ ساعت ۱۶:۳۰الی ۲۰:۰۰
بازديد براي عموم :

شنبه ۹۶/۱۰/۱۶ لغایت ۹۶/۱۰/۱۸ ساعات ۱۰ الی ۱۳ و ۱۶:۳۰ الی ۱۹